Λάρισα: ελαφρές νεφώσεις

BeesMonitor™ - Weather Station 0 mm/hr @ last hour 0 mm @ today 0 mm @ yesterday 0km/h (0km/h max)Βόριος από 0° 24°C (24°C to 26.8°C) 38%